Πιστοποιητικά

Ενεργειακής

Απόδοσης

τηλ.      :  210 65 12 279                 κιν :  6944 840 155   -   6948 60 28 30                                                                                                              

fax        :  210 65 12 269                                                                                                                                                                                      

e-mail   : pea.[email protected]                                                                                                                                                                   Copyright © 2012   energeiakiapodosi.gr

Untitled-1

  1. Πλήρη  στοιχεία  των  ιδιοκτητών  (Ον/νυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., δ/νση, τηλέφωνο)

  2. Τίτλος  ιδιοκτησίας  (συμβόλαιο  κτήσης)

  3. Κωδικός  Αριθμός  Εθνικού  Κτηματολογίου  (Κ.Α.Ε.Κ.)

  4. Στοιχεία νομιμότητας χώρου , Οικοδομική  άδεια , τακτοποιήσεις  κτλ

  5. Αρχιτεκτονικά  σχέδια

  6. Ηλεκτρομηχανολογικά  σχέδια  και  μελέτη  θερμομόνωσης

  7. Φύλλο συντήρησης  λέβητα

  8. Φωτογραφία  του  κτιρίου  που  να  διακρίνεται  η  ιδιοκτησία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχουν  οι  αρχιτεκτονικές,  ηλεκτρομηχανολογικές  μελέτες,  θα  πρέπει  να  γίνει  αποτύπωση  για  την  συγκεντρωση  των  απαιτούμενων  στοιχείων.